โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

171
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
หมู่ที่ 13 ห้วยฮ่อม ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0903171245 โทรสาร - อีเมล ้hoihomschool130@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
19
24
43
ประถมศึกษา
6
49
53
102
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
16
10
26
รวมทั้งหมด
11
84
87
171
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 43 คน

25.15%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 102 คน

59.65%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 26 คน

15.20%