โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

77
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
หมู่ที่ 2 ไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0954518382 โทรสาร อีเมล phaithon@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ phaiton.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
2
7
ประถมศึกษา
6
19
13
32
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
15
23
38
รวมทั้งหมด
11
39
38
77
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญมา ศรีระวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

9.09%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 32 คน

41.56%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 38 คน

49.35%