โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)

2
จำนวนนักเรียน
2
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
2
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
หมู่ที่ 6 ปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0954518382 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
2
2
0
2
รวมทั้งหมด
2
2
0
2
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน

100.00%