โรงเรียนบ้านแม่กะทิง

4
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่กะทิง
หมู่ที่ 3 แม่กะทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0956789116 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
4
1
3
4
รวมทั้งหมด
4
1
3
4
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน

100.00%