โรงเรียนบ้านวังปึ้ง

41
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังปึ้ง
หมู่ที่ 4 วังปึ้ง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054069714 โทรสาร - อีเมล wongpaesc@yahoo.co.th
เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/phrae1.go.th/banwangpung/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
3
8
ประถมศึกษา
6
10
13
23
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
2
8
10
รวมทั้งหมด
11
17
24
41
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอดิศักดิ์ มาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

19.51%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 23 คน

56.10%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 10 คน

24.39%