โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ

44
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
หมู่ที่ 8 ทุ่งคัวะ ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 087-2102931 โทรสาร อีเมล thungkua@gmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/banthungkua/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
4
7
ประถมศึกษา
6
19
18
37
รวมทั้งหมด
8
22
22
44
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

15.91%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 37 คน

84.09%