โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

333
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
28
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยโรงนอก ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0930497861 โทรสาร อีเมล huairongnok@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.hrnschool.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
45
43
88
ประถมศึกษา
6
94
85
179
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
33
33
66
รวมทั้งหมด
12
172
161
333
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพรัช ทีฆาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 88 คน

26.43%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 179 คน

53.75%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 66 คน

19.82%