โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)

28
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเลา ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054546174 โทรสาร อีเมล namlaonn@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
5
11
ประถมศึกษา
6
7
10
17
รวมทั้งหมด
8
13
15
28
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

39.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 17 คน

60.71%