โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)

39
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
หมู่ที่ 10 ทรัพย์ไพวัลย์ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054546173 โทรสาร 054546173 อีเมล namlaonn@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
1
5
ประถมศึกษา
6
23
11
34
รวมทั้งหมด
8
27
12
39
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปราการ ท้าวพันวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

12.82%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 34 คน

87.18%