โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)

19
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
3
5
ประถมศึกษา
6
5
9
14
รวมทั้งหมด
8
7
12
19
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

26.32%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 14 คน

73.68%