โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

85
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
หมู่ที่ 9 บ้านร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054597354 โทรสาร อีเมล rongkhem.61@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
15
10
25
ประถมศึกษา
6
30
30
60
รวมทั้งหมด
8
45
40
85
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

29.41%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน

70.59%