โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)

23
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
หมู่ที่ 3 น้ำโค้ง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054520273 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
0
3
ประถมศึกษา
6
14
6
20
รวมทั้งหมด
8
17
6
23
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

13.04%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 20 คน

86.96%