โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)

24
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
หมู่ที่ 6 แม่ยางม่อน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054548241 โทรสาร - อีเมล meayangkart@yahoc.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.t

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
3
5
ประถมศึกษา
5
10
9
19
รวมทั้งหมด
7
12
12
24
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

20.83%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน

79.17%