โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)

70
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054662521 โทรสาร อีเมล palao@phrae1.moe.go.t
เว็บไซต์ WWW.http://banpalaow.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
10
3
13
ประถมศึกษา
6
31
14
45
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
7
5
12
รวมทั้งหมด
10
48
22
70
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุภกานนท์ คงทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

18.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 45 คน

64.29%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 12 คน

17.14%