โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

211
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
22
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
หมู่ที่ 1 ดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054-662121 โทรสาร 054-662121 อีเมล bandonchai@phrae1.go.th
เว็บไซต์ www.bandonchai.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
38
35
73
ประถมศึกษา
6
63
59
122
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
12
4
16
รวมทั้งหมด
12
113
98
211
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุธี พาทีทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 73 คน

34.60%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 122 คน

57.82%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 16 คน

7.58%