โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)

12
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
หมู่ที่ 2 นาฝาย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054550046 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
8
4
12
รวมทั้งหมด
6
8
4
12
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน

100.00%