โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

81
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 0810296060 โทรสาร อีเมล naluangshcool@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
6
10
ประถมศึกษา
5
13
18
31
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
20
20
40
รวมทั้งหมด
10
37
44
81
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีรวัฒน์ ดีพอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน

12.35%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน

38.27%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 40 คน

49.38%