โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)

27
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 8 ท่าวะ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054069738 โทรสาร อีเมล tawaschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://phrae1.net/tawa

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
3
4
ประถมศึกษา
6
12
11
23
รวมทั้งหมด
8
13
14
27
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 คน

14.81%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 23 คน

85.19%