โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)

10
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยโป่ง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054529074 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
0
3
3
ประถมศึกษา
5
3
4
7
รวมทั้งหมด
7
3
7
10
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

30.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน

70.00%