โรงเรียนบ้านแม่พร้าว

37
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่พร้าว
หมู่ที่ 9 แม่พร้าว ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054550030 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
0
7
7
ประถมศึกษา
6
21
9
30
รวมทั้งหมด
8
21
16
37
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกันตพิชญ์ สีตนไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

18.92%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน

81.08%