โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

111
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 7 อัมพวัน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล padang@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
0
3
3
ประถมศึกษา
6
42
32
74
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
17
17
34
รวมทั้งหมด
10
59
52
111
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนันต์ หมดห่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

2.70%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 74 คน

66.67%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 34 คน

30.63%