โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

117
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
หมู่ที่ 3 บ้านเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054591724 โทรสาร อีเมล taopun@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
12
24
ประถมศึกษา
6
42
51
93
รวมทั้งหมด
8
54
63
117
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีรวัฒน์ ดีพอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญงาน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 24 คน

20.51%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 93 คน

79.49%