โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

162
จำนวนนักเรียน
14
ห้องเรียน
19
ครู/บุคลากร
14
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
หมู่ที่ 12 บ้านคุ้ม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054591573 โทรสาร 054591573 อีเมล info@bankhum.ac.th
เว็บไซต์ www.bankhum.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
17
13
30
ประถมศึกษา
12
62
70
132
รวมทั้งหมด
14
79
83
162
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิคม บุญซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 30 คน

18.52%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 132 คน

81.48%