โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

142
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
หมู่ที่ 5 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054591572 โทรสาร 054591572 อีเมล ban-klang49@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
11
14
25
ประถมศึกษา
7
68
49
117
รวมทั้งหมด
9
79
63
142
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบรรหาร อนันชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

17.61%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 117 คน

82.39%