โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

584
จำนวนนักเรียน
22
ห้องเรียน
39
ครู/บุคลากร
22
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
หมู่ที่ 5 เทพสุนทรินทร์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054591571 โทรสาร 054591571 อีเมล anuban.tep@gmail.com
เว็บไซต์ www.phrae1.net/bantep/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
6
48
64
112
ประถมศึกษา
16
225
247
472
รวมทั้งหมด
22
273
311
584
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิวัฒน์ ทองภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 112 คน

19.18%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 472 คน

80.82%