โรงเรียนบ้านแม่แรม

332
จำนวนนักเรียน
16
ห้องเรียน
25
ครู/บุคลากร
16
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่แรม
หมู่ที่ 12 แม่แรม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054069736 โทรสาร อีเมล maeramschool.085@gmail.com
เว็บไซต์ maeramschool.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
5
42
43
85
ประถมศึกษา
8
90
88
178
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
36
33
69
รวมทั้งหมด
16
168
164
332
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโสภณ สุธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 85 คน

25.60%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 178 คน

53.61%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 69 คน

20.78%