โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)

124
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
หมู่ที่ 1 หนุนเหนือ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054591814 โทรสาร 054591814 อีเมล admin@bnnschool.ac.th
เว็บไซต์ http://www.bnnschool.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
17
8
25
ประถมศึกษา
6
34
23
57
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
23
19
42
รวมทั้งหมด
11
74
50
124
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมุกดา สะเอียบคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

20.16%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 57 คน

45.97%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 42 คน

33.87%