โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)

103
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054591726 โทรสาร - อีเมล srimoonroungschool@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
10
19
ประถมศึกษา
6
48
36
84
รวมทั้งหมด
8
57
46
103
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญถนอม ตันจันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 19 คน

18.45%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 84 คน

81.55%