โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

94
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 3 บ้านลอง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054-591727 โทรสาร อีเมล banlong@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
10
23
ประถมศึกษา
6
32
39
71
รวมทั้งหมด
8
45
49
94
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

24.47%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 71 คน

75.53%