โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑

142
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑
หมู่ที่ 2 ทุ่งน้าว ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054634027 โทรสาร - อีเมล thairath31@phrae..go.th
เว็บไซต์ thairath31@phrae.moe.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
22
11
33
ประถมศึกษา
6
38
38
76
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
13
20
33
รวมทั้งหมด
11
73
69
142
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคมสัน ธรรมสรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 33 คน

23.24%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 76 คน

53.52%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 33 คน

23.24%