โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)

64
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
หมู่ที่ 5 ร่องเย็น ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล watrongyenschool@gmail.com
เว็บไซต์ rongyen@phrae1.moe.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
9
16
ประถมศึกษา
6
19
29
48
รวมทั้งหมด
8
26
38
64
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอิทธิภัทร ธิฟู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

25.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 48 คน

75.00%