โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)

37
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
หมู่ที่ 4 แดนชุมพล ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054634127 โทรสาร - อีเมล danchumpol@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ danchumpon.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
2
8
ประถมศึกษา
6
21
8
29
รวมทั้งหมด
8
27
10
37
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

21.62%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 29 คน

78.38%