โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)

10
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 2 โทกค่า ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล tokka@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ http://tokka.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
0
3
3
ประถมศึกษา
3
5
2
7
รวมทั้งหมด
5
5
5
10
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

30.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน

70.00%