โรงเรียนบ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
หมู่ที่ 6 สันปู่สี ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054520297 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น