โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)

55
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
หมู่ที่ 8 หนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054550046 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
11
7
18
ประถมศึกษา
6
23
14
37
รวมทั้งหมด
8
34
21
55
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

32.73%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 37 คน

67.27%