โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

175
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 12 วังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054652190 โทรสาร 054652173 อีเมล
เว็บไซต์ www.wungfonphrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
19
13
32
ประถมศึกษา
6
52
49
101
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
20
42
รวมทั้งหมด
11
93
82
175
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนวัฒน์ คำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 32 คน

18.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 101 คน

57.71%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 42 คน

24.00%