โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

36
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
หมู่ที่ 10 ดงเจริญ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล dongchareon@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ djr.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
0
4
ประถมศึกษา
6
21
11
32
รวมทั้งหมด
8
25
11
36
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 คน

11.11%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 32 คน

88.89%