โรงเรียนบ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง)

8
จำนวนนักเรียน
2
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
2
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง)
หมู่ที่ 13 หัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054-652172 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
2
0
2
ประถมศึกษา
1
2
4
6
รวมทั้งหมด
2
4
4
8
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

25.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน

75.00%