โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)

46
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ทะ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 0923546505 โทรสาร - อีเมล watmeta@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ http://meata.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
3
9
ประถมศึกษา
6
15
22
37
รวมทั้งหมด
8
21
25
46
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

19.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 37 คน

80.43%