โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)

50
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 15 บ้านลูนิเกต ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054634252 โทรสาร อีเมล banloo@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
3
11
ประถมศึกษา
6
24
15
39
รวมทั้งหมด
8
32
18
50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุทธนากร ปิลาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

22.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 39 คน

78.00%