โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

72
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054586144 โทรสาร 054586144 อีเมล vathuymai@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
7
14
ประถมศึกษา
6
30
28
58
รวมทั้งหมด
8
37
35
72
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิชญุตม์ คงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

19.44%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 58 คน

80.56%