โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

138
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
หมู่ที่ 3 ห้วยขอน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054586190 โทรสาร 054586190 อีเมล huaukhon@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ huaykhon.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
19
12
31
ประถมศึกษา
6
51
56
107
รวมทั้งหมด
8
70
68
138
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพทูรย์ เกิดกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 31 คน

22.46%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 107 คน

77.54%