โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)

15
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)
หมู่ที่ 12 บ้านจัดสรร ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054586182 โทรสาร อีเมล donkaew@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
4
11
4
15
รวมทั้งหมด
4
11
4
15
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน

100.00%