โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

18
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยกาน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
3
5
ประถมศึกษา
6
8
5
13
รวมทั้งหมด
8
10
8
18
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

27.78%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน

72.22%