โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)

23
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 5 ต้นหนุน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 0871780864 โทรสาร อีเมล Tonnoon @phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
3
6
ประถมศึกษา
5
11
6
17
รวมทั้งหมด
7
14
9
23
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนุชิต พิพิธจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

26.09%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 17 คน

73.91%