โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)

27
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 9 วังดิน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ 054591573 โทรสาร - อีเมล deelap@bankhum.ac.th
เว็บไซต์ https://www.bankhum.ac.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
0
1
1
ประถมศึกษา
5
16
10
26
รวมทั้งหมด
6
16
11
27
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

3.70%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 26 คน

96.30%