โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่

204
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่
หมู่ที่ 1 หนองม่วงไข่ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 054506077 โทรสาร 054506077 อีเมล bannong2454@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
112
92
204
รวมทั้งหมด
6
112
92
204
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนุสรณ์ พุทธจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 204 คน

100.00%