โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)

41
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
หมู่ที่ 4 แม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0825366924 โทรสาร อีเมล khummeerattana@gmail.com
เว็บไซต์ school.obec.go.th/rattanapanya/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
6
10
ประถมศึกษา
6
14
17
31
รวมทั้งหมด
8
18
23
41
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน

24.39%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน

75.61%