โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)

57
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
หมู่ที่ 2 ตำหนักธรรม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 054646032 โทรสาร 054646032 อีเมล tumnuktum@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ tumnagsc.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
5
9
ประถมศึกษา
6
15
19
34
มัธยมศึกษาตอนต้น
2
6
8
14
รวมทั้งหมด
10
25
32
57
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรีชา แก้วปาเฟือย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

15.79%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 34 คน

59.65%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 14 คน

24.56%