โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)

67
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 1 บ้านสะเลียม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 054646393 โทรสาร 054646393 อีเมล saleam@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ bsl.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
6
12
ประถมศึกษา
6
30
25
55
รวมทั้งหมด
8
36
31
67
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววลินดา รสชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

17.91%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 55 คน

82.09%